Ohne Titel I (Untiteled I), 76 x 57cm, 2012

Ohne Titel I (Untiteled I), 76 x 57cm, 2012