Ohne Titel I (Untiteled I), 81 x 64cm, 2012

Ohne Titel I (Untiteled I), 81 x 64cm, 2012