Ohne Titel I (Untiteled I), 82 x 62cm, 2013

Ohne Titel I (Untiteled I), 82 x 62cm, 2013